קורס ייצוג עובדים ויסודות במשאבי אנוש – מרחב השפלה 1.1.25

תאריך פתיחה
01/01/2025 יום רביעי
תאריכים
01/01/2025 יום רביעי
שעות:
08:30 - 16:00
מיקום:
במרחב
תיאור:
רח’ אלי כהן 13, לוד.
08/01/2025 יום רביעי
שעות:
08:30 - 16:00
מיקום:
במרחב
תיאור:
רח’ אלי כהן 13, לוד.
15/01/2025 יום רביעי
שעות:
08:30 - 16:00
מיקום:
במרחב
תיאור:
רח’ אלי כהן 13, לוד.
22/01/2025 יום רביעי
שעות:
08:30 - 16:00
מיקום:
במרחב
תיאור:
רח’ אלי כהן 13, לוד.
29/01/2025 יום רביעי
שעות:
08:30 - 16:00
מיקום:
במרחב
תיאור:
רח’ אלי כהן 13, לוד.
05/02/2025 יום רביעי
שעות:
08:30 - 16:00
מיקום:
במרחב
תיאור:
רח’ אלי כהן 13, לוד.
12/02/2025 יום רביעי
שעות:
08:30 - 16:00
מיקום:
במרחב
תיאור:
רח’ אלי כהן 13, לוד.
19/02/2025 יום רביעי
שעות:
08:30 - 16:00
מיקום:
במרחב
תיאור:
רח’ אלי כהן 13, לוד.
תיאור קורס

הקורס פותח דלת רחבה ומקצועית להכרת שני עולמות חשובים לתפקידו של חבר/ת הוועד: עולם ייצוג העובדים בבתי הדין ועולם משאבי האנוש.

ייצוג עובדים – חבר/ת הוועד יכיר את המערכת המשפטית, הליכי הדיון בבתי הדין והדרך להכין מסמכים משפטיים גם ללא רקע בתחום וכל זאת מתוך הבנת התרומה הייחודית שיש לחבר/ת ועד בייצוג העובד וחיוניות הנוכחות שלו בדיונים לצד החובה לפעול על פי כללי הדין.

משאבי אנוש – הקורס יפגיש את חברי הוועד עם מערכת משאבי האנוש ועם תפקידי המעסיקים והמנהלים בארגון, כך שמשתתפי הקורס יוכלו לקבל נקודת מבט רחבה יותר מתוך הבנה שהתנהלות נכונה מול כל הגורמים בחברה מובילה להשגת תוצאות טובות יותר ויעילות יותר.

המשתתפים, שיפגשו בקורס חברי ועדים ומזכירי איגוד מקצועי הבאים במגע עם כל סוגי המעסיקים, ייצרו לעצמם קהילה מקצועית של מייצגי ציבור העובדים הן מול המעסיקים והן מול בתי הדין.

 • מנושאי הקורס:
 • ניהול משאבי אנוש בארגון
 • סגנונות ניהול וחשיבה ניהולית
 • קליטה, חניכה, פיתוח ושימור עובדים
 • זיהוי עובדים: דור X Y Z α
 • בית הדין לעבודה וסמכויותיו
 • רשות השיפוט של ההסתדרות
 • הליכי הדיון וההוכחות בבית הדין לעבודה
 • כתבי בית הדין
 • אופן ייצוג העובד בבית הדין לעבודה
דמי השתתפות

500.00

פרטים אישיים
דמי ביטול

במקרה של ביטול ההשתתפות עד 14 ימים ממועד פתיחת הקורס/סדנה יגבו דמי טיפול בסך 50 ₪ להזמנה.
במקרה של ביטול השתתפות עד יומיים ממועד פתיחת הקורס/סדנה יגבו דמי ביטול מלאים דהיינו דמי השתתפות מלאים.

אישור והתחייבות

פתיחת הקורס מותנית במינימום משתתפים ו/או ע”פ שיקולי הנהלה.

הריני מאשר/ת בזה כי הנני חבר/ה בהסתדרות החדשה

כמו כן הנני משלם/ת ברציפות דמי חבר להסתדרות החדשה מעל לשנה.

הריני מאשר/ת בזאת כי הנני חבר/ת ועד עובדים של ההסתדרות החדשה או מזכיר/ת איגוד מקצועי.

לאחר הרישום לקורס, יש לשלוח את כתב המינוי, המעיד כהנך חבר/ת ועד – לאימייל: info@peoples.org.il

הריני מתחייב/ת כי:

א. אשלם את דמי ההשתתפות עד תום הקורס/סדנה.

ב. ידוע לי כי אף אם אפסיק את לימודי לפני תום הלימודים מכל סיבה שהיא, אחויב בתשלום דמי השתתפות מלאים עבור הקורס/סדנה.

ג. אני מתחייב/ת שבמידה ויתברר לפני הקורס, במהלכו או אחריו, כי אינני חבר/ת ועד עובדים או מזכיר/ת איגוד מקצועי, ו/או יתברר כי אינני חבר/ה ההסתדרות החדשה ו/או יתברר כי לא שילמתי באופן רציף דמי חבר להסתדרות בשנה האחרונה, אני אשא במימון המלא של הקורס מכיסי ועל חשבוני, בעלות ובתנאי התשלום שיקבעו על ידי המכון הבינלאומי למנהיגות, ולא תהיה כל טענה בענין זה כלפי המכון הבינלאומי למנהיגות

אני החתום/ת מטה, מאשר/ת כי אשתתף בקורס/סדנה לחברי ועד עובדים של ההסתדרות החדשה, שיערך מטעם המכון הבינלאומי למנהיגות של ההסתדרות.

תנאי גמול השתלמות

תנאי גמול השתלמות

ידוע לי כי ההשתתפותי בקורס הנערך מטעם המכון הבינלאומי למנהיגות, מחייב אותי לנהוג על פי כללי ונהלי משרד החינוך והתרבות וכן הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות.
כמו כן ידוע לי שחריגה מכללים אלו הר”מ עלולה לגרור לסנקציה של הקפאת הקורס ואף לביטולו:

 • אגיע בזמן ללימודים ואשאר במהלך כל המפגש
 • בכל מפגש הנני מתבקש/ת לחתום, עבורי בלבד, בטופס נוכחות שנמצא בכיתה לפי הפירוט הבא:
 • בקורס בן 5 שעות ומעלה למפגש:
  1. החתמה ראשונה – בתחילת המפגש רבע שעה לפני תחילתו
  2. החתמה שנייה – מיד בתום הפסקת צהרים
  3. החתמה שלישית – בתום המפגש
 • בקורס עד 4 שעות למפגש:
  1. החתמה ראשונה – בתחילת המפגש, רבע שעה לפני תחילתו
  2. החתמה שנייה – בתום המפגש

  נוכחות מלאה במפגש משמע החתמה ע”ג דפי הנוכחות בהתאם לנדרש.

 • ידוע לי כי במידה ואאחר ולא אגיע במועד המצוין לתחילת הלימודים לא יתאפשר לי לחתום בדף הנוכחות, ועל כן, מחצית השיעור תחשב כהיעדרות.
 • ידוע לי שחלה עלי “אחריות הדדית” כלפי המשתתפים בקבוצה, היות והנוהל של משרד החינוך מאפשר קיום לימודים רק אם נוכחים בכיתה 67% מהרשומים ביומן ואם אנהג שלא על פי נהלי משרד החינוך ידוע לי שתיתכן ענישה קולקטיבית .
 • ידוע לי שאם מפגש יבוטל בשל היעדרות נמוכה מ- 67% יתווסף מפגש נוסף בסיום הקורס ועל כל משתתף/ת תהיה חובה להשלים את החלק היחסי בגין השלמת המפגש.
 • לא אצא במהלך המפגש, גם במקרה שקיימת סיבה מוצדקת, ללא ידיעת האחראי/ת המנהלי/ת וכן עלי לחתום על גבי טופס מיוחד. היעדרות חלקית במהלך המפגש נכללת במניין שעות ההיעדרות המותרות ובמידה וקיימת הצדקה לכך.
 • מובהר ומודגש בזאת כי, קיימת חובת נוכחות של 100% משעות הלימוד בקורס.
 • היעדרויות של עד 20% יתאפשרו אך רק בשל כוח עליון שאין למשתלם/ת שליטה עליהן ובהתאם להנחיות הבאות:
  1. מקרים חריגים מוצדקים ומיוחדים שיהיו מלווים באישורים מתאימים מגורם מוסמך כמפורט בנהלי הוועדה.
  2. במקרה של היעדרות עד 10% משעות הלימוד בקורס, על פי הצהרה בכתב של המשתלם על היעדרות מסיבה מוצדקת ובעלת אופי מיוחד שלא ניתן להמציא עבורה אישור מגורם מוסמך, לדוגמה: ברית מילה של בן משפחה מקרבה ראשונה.
  3. במקרה של היעדרות עד 10% משעות הלימוד קיימת חובה להמציא אישור מגורם מוסמך כגון: אישור רופא, אישור מצה”ל על שירות מילואים פעיל.
  4. היעדרות בשל נוכחות בעבודה אינה תחליף לחובת הנוכחות בקורס.
 • ככל שאאלץ להיעדר אודיע לאחראי/ת המנהלי/ת מבעוד מועד.
 • ידוע לי כי עלי להמציא מסמך ו/או אישור המצדיק את היעדרותי.
 • ידוע לי במקרה של היעדרות מוצדקת מעל 20% לא אוכל להשלים את מכסת השיעורים החסרה בקורסים אחרים, ולא אהיה זכאי/ת לקבלת תעודה לגמול השתלמות.
 • ידוע לי כי עלי למלא את המטלות שהמרצים בקורס יטילו עלי.
 • ידוע לי כי במידה ואפר את התנאים אשר פורטו לעיל הנני עלול/ה לסכן את הזכאות שלי לתעודה.
 • ידוע לי כי במידה ואפריע למהלך התקין של השיעור, האחראי/ת המנהלי/ת רשאי/ת להפסיק את לימודיי בקורס וזאת מבלי שאקבל את דמי ההשתתפות בחזרה.
חתימה:
ליצירת קשר ופרטים נוספים - 09-7612323
עמית מרדכי 09-7612307 info@peoples.org.il
בחירת אמצעי תשלום

אנחנו נשתמש בפרטים האישיים כדי לעבד את ההזמנה, להציע לך תמיכה בתהליך באתר זה וכדי לבצע פעולות נוספות כפי שמפורט במדיניות פרטיות.